Disclaimer en privacy policy

(A) GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE EN APPLICATIE BOLT ENERGIE

1. TOEPASSINGSGEBIED EN CONTACTGEGEVENS

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de websites uitgebaat door Bolt Energie (www.boltenergie.be) (hierna aangeduid als "Websites"); en de applicaties voor ondermeer het ingeven van meterstanden en eventueel aanpassen van voorschotbedragen van Bolt Energie (hierna aangeduid als "Applicatie").

Alvorens, op eender welke wijze, gebruik te maken van de Websites of Applicatie, wordt u vriendelijk verzocht om deze (A) Gebruiksvoorwaarden, de (B) Privacyverklaring en de (C) Cookieverklaring aandachtig te lezen.

Door uw bezoek aan de Websites of Applicatie, of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring. Indien u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en/of de Cookieverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Websites of Applicatie.

De Websites en Applicatie worden uitgebaat door Bolt Energie BV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Sint-Lazaruslaan 4-10, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0726.633.730 ("Bolt Energie").

Voor verdere inlichtingen of opmerkingen kan u Bolt Energie contacteren op het volgende adres:

Bolt Energie bv
Sint-Lazaruslaan 4-10
1210 Brussel
info@boltenergie.be

2. DOEL EN INHOUD VAN DE WEBSITES EN APPLICATIE

De Websites en Applicatie verstrekken informatie en laten interactie toe met Bolt Energie over haar producten en diensten en laten toe om uw energiecontract te beheren.

3. AARD VAN DE INFORMATIE

De informatie die op de Websites en Applicatie wordt verstrekt is van algemene aard en de gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze informatie. Tenzij anders vermeld, vormt de informatie verstrekt op de Website en Applicatie op geen enkele manier een aanbod van diensten en/of producten.

Bolt Energie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen, kunnen er zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

4. AANSPRAKELIJKHEID

Bolt Energie kan in geen geval of onder geen enkele omstandigheid, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de Websites of Applicatie, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico's. Daarom is Bolt Energie niet verantwoordelijk voor schendingen van de confidentialiteit van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de Websites, de Applicatie of de servers van Bolt Energie worden aangevallen door derden.

De inhoud van de Websites en de Applicatie kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bolt Energie geeft geen garanties voor de goede werking van de Websites en Applicatie en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Websites of Applicatie.

De Websites of de Applicatie kunnen hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring door Bolt Energie van de inhoud ervan. Bolt Energie verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Bolt Energie verwijst tevens naar de eigen gebruiksvoorwaarden van de betreffende websites.

5. ACCOUNTS

Accounts andere dan geregistreerd voor klanten van Bolt Energie en accounts die zijn aangemaakt op geautomatiseerde wijze zijn niet toegestaan. U mag de Websites of Applicatie niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen die zich via uw account voordoen.

Bolt Energie zal gerechtigd zijn om, zonder waarschuwing, uw account op te zeggen in het geval van niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden, in het geval van schriftelijk of verbaal onaangepast of bedreigend gedrag tegenover Bolt Energie medewerkers of in het geval van enig misbruik van de Websites of Applicatie, inclusief misbruik voor reclamedoeleinden.

6. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE KLANTENZONE

Bolt Energie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het onrechtmatig en ongeoorloofd gebruik van de klantenzones via de Applicatie en/of de Websites door middel van het gebruik van uw gebruikersnaam en paswoord. De gebruiker is verantwoordelijk voor elk gebruik van de gebruikersnaam en paswoord. De gebruiker verbindt er zich toe om zijn gebruikersnaam en paswoord niet door te geven aan enige derde. Wanneer u anderen toch toegang wenst te geven tot de klantenzone van www.boltenergie.be (indien toepasselijk), kan u hiervoor uw Key Accountmanager contacteren. De toegang tot en het gebruik van de klantenzone door de door u aangevraagde gebruikers valt volledig buiten de verantwoordelijkheid van Bolt Energie.

Indien u op een bepaald moment toegang zou hebben tot gegevens waarvan u vermoedt dat ze niet binnen uw gebruikersrechten horen, vragen wij u om dit onmiddellijk te melden aan Bolt Energie via de contact link. Bolt Energie zal alle redelijke inspanningen leveren om dergelijke problemen met de hoogst mogelijke dringendheid te behandelen.

U gaat ermee akkoord om enkel van de klantenzone gebruik te maken op een wijze die in overeenstemming is met het toepasselijke recht of met de specifiek op u van toepassing zijnde wettelijke of andere regels. Bovendien gaat u ermee akkoord om op de klantenzone geen gebruik te maken van "deep links", "robots" of enige andere technologie waardoor de klantenzone of de inhoud ervan wordt aangewend voor een doeleinde andere dan degene die aangegeven is in deze Gebruikersvoorwaarden. U mag zich geen toegang verschaffen tot inhoud op de klantenzone die niet voor u bestemd is, bijvoorbeeld door "hacking", "password-mining", of door enige andere techniek. Verder gaat u akkoord om de eventuele kwetsbaarheid van de klantenzone niet te testen of beproeven. U gaat ermee akkoord om geen acties te ondernemen die een disproportioneel grote load op de klantenzone, het netwerk of de systemen van Bolt Energie veroorzaken teneinde een "Denial of Service" of een gelijkaardige aanval uit te lokken. U mag bovendien geen gebruik maken van enige technologie die de goede werking van de klantenzone in gevaar kan brengen.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de Websites of Applicatie een deel daarvan, d.i. met inbegrip van - doch niet beperkt tot - de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, codes, interface elementen, informatie, videobestanden en geluidsbestanden, op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Bolt Energie.

8. WIJZIGINGEN

Bolt Energie behoudt zich steeds het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 1 augustus 2019.

Nieuwe functionaliteiten van de Websites of Applicatie, die via updates worden beschikbaar gemaakt, worden automatisch onderworpen aan deze Gebruikersvoorwaarden.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

(B) PRIVACYVERKLARING

1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik, de verwerking en/of de overdracht van persoonsgegevens van klanten van Bolt Energie NV. Voor de toepassing van de deze Privacyverklaring betekent de verwijzing naar "Websites": de websites uitgebaat door Bolt Energie (waaronder onder meer www.boltenergie.be), en de verwijzing naar "Applicaties": de mobiele applicaties uitgebaat door Bolt Energie BV (waaronder onder meer de applicatie voor het ingeven van meterstanden en eventueel aanpassen van voorschotbedragen van Bolt Energie).

Bolt Energie draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming (de "Wetgeving Gegevensbescherming"), onder meer (i) tot 25 mei 2018: de Richtlijn Gegevensbescherming 95/46/EC zoals omgezet in de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ("Privacywet") en (ii) vanaf 25 mei 2018, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("algemene verordening gegevensbescherming" of "AVG"), alsook (iii) de praktijkcodes, gedragscodes, regelgevende initiatieven en standaardclausules, alsook gerelateerde regelgeving voortvloeiend uit dergelijke Richtlijn of Verordening, zoals op regelmatige basis herzien.

Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Bolt Energie en desgevallend kunnen worden overgedragen aan derden.

Door uw persoonsgegevens mee te delen aan ons erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hierna vermelde voorwaarden waaronder Bolt Energie persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, verwerkt en doorgeeft.

Indien u persoonsgegevens van andere personen meedeelt aan ons, maakt u zich sterk en garandeert u dat deze voorwaarden werden meegedeeld aan de betrokkene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en dat, in de mate dat bepaalde verwerkingen op toestemming berusten, u de relevante toestemming van de betrokkene aan deze verwerkingen door Bolt Energie hebt bekomen.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u onder punt (C) Cookieverklaring. De voorwaarden voor gebruik van de Websites en Applicaties vindt u onder punt (A) Gebruiksvoorwaarden.

2. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Bolt Energie BV (een vennootschap naar Belgisch recht)

Maatschappelijke zetel: 1210 Brussel, Sint-Lazaruslaan 4-10

Ondernemingsnummer 0726.633.730

3. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1. Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens

Bolt Energie verzamelt en verwerkt verschillende categorieën persoonsgegevens in verband met u (of de relevante betrokkene). Dit kan gebeuren in het kader van het aangaan van een overeenkomst, het surfen op onze Website of het gebruiken van onze verschillende Applicaties.

Statistische informatie - Bij ieder bezoek aan de Websites of gebruik van de Applicaties kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de Websites of uw gebruik van de Applicaties, de websites van waaruit u naar de Websites wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de Websites en in het bijzonder de pagina's die u op de Websites bezoekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Websites en de Applicaties te analyseren en te optimaliseren, conform het gerechtvaardigde belang van Bolt Energie om haar producten en diensten te verbeteren.

Klantinformatie - Wanneer u op of via de Websites of Applicaties gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals (i) een vergelijking van energieprijzen vragen, (ii) een aanvraag doen van een Bolt Energie contract als klant of een offerte opvragen, (iii) een account aanmaken op de Websites of Applicaties, (iv) uw energieconsumptie of uw facturatie raadplegen, (v) Bolt Energie contacteren, (vi) deelnemen aan een wedstrijd, (vii) uw instellingen in de klantenzone wijzigen, (viii) een elektronische domiciliëring aanvragen, (ix) akkoord gaan met het ontvangen van periodieke mededelingen van Bolt Energie of (x) uw contactgegevens achterlaten, worden bovendien bijkomende persoonsgegevens gevraagd en/of verzameld.

Bolt Energie kan dergelijke (bijkomende) persoonsgegevens ook verzamelen op andere wijzen dan via de Websites of de Applicaties (bv. via digitale of papieren (inschrijvings-)formulieren, via e-mail, fax, telefoon, SMS, sociale media, partners en derden, inclusief publieke bronnen, enz.).

De persoonsgegevens die worden gevraagd en verzameld kunnen bijvoorbeeld volgende gegevens omvatten: uw naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, taal, geslacht, energieconsumptie, rekeningnummer, klantenhistoriek en gezinssamenstelling. In het kader van klantenbeheer en dossieropvolging kan Bolt Energie, teneinde u sneller en efficiënter te kunnen helpen, ook uw locatie verwerken evenals verbruiksgegevens en metergegevens onder meer via smart metering toepassingen.

Dergelijke persoonsgegevens kunnen worden gebruikt respectievelijk:

 1. om uw aanvraag voor een contract bij Bolt Energie te kunnen bevestigen, voor de aanmaak, aanvaarding en opvolging van uw klantendossier, om u de gevraagde producten of diensten te verstrekken en op te volgen, voor algemeen klantenbeheer, voor de dienst naverkoop en voor de invordering;
 2. om statistische informatie te verzamelen en trend analyses op te (laten) stellen voor financiële, beheers-, marketing- en rapporteringsdoeleinden;
 3. om een profiel van klanten en prospecten op te stellen (profilering), klantengegevens (en gegevens van prospecten) te centraliseren en te combineren en te verrijken met relevante gegevens om klanten (en prospecten) op een efficiënte en zo gepersonaliseerd mogelijke manier te kunnen bijstaan;
 4. om geautomatiseerde besluiten te nemen (op basis van criteria zoals regio, uw betaalgewoontes, de betaalgewoontes van gelijkaardige klanten, enz.) die rechtsgevolgen kunnen hebben voor u, zoals bijvoorbeeld teneinde u bepaalde opties voor betaling toe te staan of op te leggen;
 5. voor het bijhouden van de boekhouding, de bestrijding van fraude, misdrijven en inbreuken en het beheer van de betwistingen en eventuele juridische procedures;
 6. voor het verwerken van en/of de overdracht van uw gegevens in het kader van de overdracht van schuldvorderingen aan een derde;
 7. om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden (bv. om u gevraagde informatie omtrent producten of diensten van Bolt Energie te verstrekken);
 8. om u te laten deelnemen aan een wedstrijd en u te informeren omtrent het verloop en de afloop daarvan;
 9. om u nieuwsbrieven en gepersonaliseerde marketing via e-mail of via andere kanalen te bezorgen.

De verwerkingen voor de doeleinden vermeld onder punten (i), (iv), (v), (vi) en (viii) hierboven zijn noodzakelijk voor de totstandkoming of uitvoering van onze overeenkomst met u. Zonder deze persoonsgegevens kan de overeenkomst dus niet uitgevoerd worden.

De verwerkingen voor de doeleinden vermeld onder punten (ii), (iii), (vii) en (ix) zijn noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen om onze producten en diensten te verbeteren en te promoten (in het bijzonder, het verschaffen van informatie betreffende gelijkaardige diensten en producten), alsook om een gepersonaliseerde ervaring aan onze klanten en prospecten te verzekeren. Onder gelijkaardige diensten en producten begrijpen wij alle diensten en producten die te maken hebben met energie en energie-efficiëntie.

Voor zover wettelijk vereist, zullen bepaalde verwerkingen voor de doeleinden vermeld onder punt (ix) en, in bepaalde omstandigheden, punt (iv) op uw toestemming rusten.

3.2. Doorgifte aan derde partijen

Bolt Energie doet soms een beroep op derde-dienstverleners. Uw persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor hun dienstverlening, ook aan deze derde-dienstverleners worden overgemaakt. In dat geval verwerken zij uw persoonsgegevens enkel conform de instructies van Bolt Energie.

Bolt Energie kan hiernaast bepaalde persoonsgegevens ook doorgeven aan derden voor verwerkingen waarvan de doeleinden en middelen door deze derden worden bepaald. In dat geval treden deze derden op als verwerkingsverantwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit bevat de doorgifte:

 1. aan verbonden ondernemingen van Bolt Energie;
 2. op uw verzoek, aan externe commerciële partners van Bolt Energie, onder meer voor promotionele doeleinden;
 3. aan derden aan wie Bolt Energie schuldvorderingen, die zij heeft op klanten, overdraagt (met inbegrip van cessionarissen conform het toepasselijk wettelijk kader);
 4. aan bevoegde autoriteiten in het kader van dreigende of hangende juridische procedures, in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen, op vraag van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven.

Voor verdere informatie over deze verwerkingen, verwijst Bolt Energie dan ook naar het toepasselijke privacybeleid van deze derden.

Deze doorgiftes zijn wel tevens gerechtvaardigd, en niet tegen betaling: uw persoonsgegevens verkopen wij niet.

3.3. Doorgifte naar het buitenland

Wij kunnen uw gegevens doorgeven naar derden in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval waarborgen wij voorafgaand aan de doorgifte dat deze derden een passend niveau van gegevensbescherming hanteren (bv. door een eigen certificering van de ontvanger voor het EU-US-Privacy Shield, of door het opnemen van de zogenaamde EU modelcontractbepalingen van de Europese Unie in de overeenkomst met de ontvanger).

Indien u meer informatie wenst over de maatregelen die werden toegepast, neem hiervoor contact op met ons via info@boltenergie.be

4. UW RECHTEN

Recht op inzage - U heeft een recht van inzage tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken, alsook het recht een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen (behoudens bepaalde uitzonderingen).

Recht op gegevensoverdraagbaarheid - U heeft het recht op overdraagbaarheid van de door u verstrekte persoonsgegevens.

Recht op verbetering en wissing - U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw gegevens door ons kosteloos te laten verbeteren of wissen, mits daarvoor aan de wettelijke bepalingen is voldaan. Uitgezonderd van het wissen zijn die gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van nog lopende opdrachten of waarvan wij wettelijk verplicht zijn ze bij te houden.

Beperking van de verwerking - U kan van ons, indien voldaan is aan de hiervoor geldende wettelijke bepalingen, verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens beperken.

Bezwaar - U mag bezwaar uitoefenen tegen onze verwerkingen voor reclamedoeleinden of verwerkingen die ons gerechtvaardigd belang als rechtsgrond hebben.

Intrekking van uw toestemming - Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.

Klacht bij de bevoegde autoriteit - U heeft steeds het recht om contact op te nemen met de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming in België en in voorkomend geval klacht in te dienen.

5. BEWARINGSDUUR VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Uw gegevens worden bijgehouden gedurende een periode van maximaal 10 jaar na beëindiging van uw laatst lopende contract bij Bolt Energie, behoudens wettelijke uitzonderingen. Daarna zullen de gegevens worden geanonimiseerd of verwijderd.

6. WIJZIGINGEN

Bolt Energie behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring steeds te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 1 augustus 2019.

7. CONTACTGEGEVENS VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Voor informatie en suggesties over het thema gegevensbescherming staan wij, resp. onze functionaris voor gegevensbescherming, u op het e-mailadres: info@boltenergie.be graag ter beschikking.

(C) COOKIEVERKLARING

Deze Cookieverklaring is van toepassing op de websites uitgebaat door Bolt Energie (www.boltenergie.be, hierna aangeduid als "Websites").

De Websites worden uitgebaat door Bolt Energie BV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Félix Delhassestraat 15, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0726.633.730 ("Bolt Energie").

Deze Cookieverklaring legt uit welke cookies worden gebruikt in de Websites.

Het gebruik van cookies door Bolt Energie kadert binnen het algemene beleid van Bolt Energie met betrekking tot de bescherming van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens. Verdere informatie hierover vindt u onder punt (B) Privacyverklaring.

De voorwaarden voor het gebruik van de Websites vindt u onder punt (A) Gebruiksvoorwaarden.

1. WAT ZIJN COOKIES?

"Cookies" zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen. De cookies bevatten een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen tijdens uw bezoek aan die website (dit is een "session" cookie) of ook tijdens latere bezoeken of bij later gebruik (dit is een "permanent" cookie). Cookies laten toe het gebruik van een Website te vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

Wij kunnen ook vergelijkbare tags en trackers gebruiken die op andere manieren de opslagcapaciteit van uw computer of toestel gebruiken. Voor het gemak wordt er hierin ook naar deze tags en trackers als "cookies" verwezen.

2. GEBRUIK VAN COOKIES OP DE WEBSITES VAN BOLT ENERGIE

De Websites van Bolt Energie gebruiken verschillende soorten cookies:

2.1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de Websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Websites of om formulieren in te vullen. Ook wanneer u met uw gebruikersnaam wenst in te loggen op de klantenzone via de Websites zijn cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer we toegang geven tot uw persoonlijke informatie. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de Websites niet werken.

2.2. Performantiecookies

Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de Websites gebruiken, zoals informatie aangaande de bezochte pagina's of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde de kwaliteit, het gebruik en het functioneren van de Websites te analyseren en te optimaliseren.

2.3. Andere cookies

Wanneer u de Websites bezoekt of gebruikt, kunnen er op uw computer of toestel cookies geïnstalleerd en gelezen worden door derde partijen zoals affiliates en adverteerders met wie Bolt Energie samenwerkt voor bv. de reclame op de Websites en andere websites in ons reclamenetwerk, of surfgedrag over verschillende websites heen. De reclame-gerelateerde cookies worden met name gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen (op basis van uw surfgedrag op de Websites en andere websites in ons reclamenetwerk), om het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond, te beperken of om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. Andere cookies kunnen ook worden gebruikt om statistieken op te stellen.

3. BEHEER VAN COOKIES

Voor het plaatsen van noodzakelijke cookies is uw toestemming niet vereist. Voor performantie en andere cookies vragen wij uw toestemming vooraleer deze te plaatsen. U kunt uw toestemming geven door verder op onze website te surfen of door op het relevante knop in de cookiebanner te klikken.

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat door uw browserinstellingen aan te passen. Let wel op dat door alle cookies te weigeren, u ook de noodzakelijke cookies zal weigeren en de functionaliteit van de websites zal beperken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren of te verwijderen: www.allaboutcookies.org.

4. WIJZIGINGEN

Bolt Energie behoudt zich steeds het recht voor om deze Cookieverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Cookieverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 1 augustus 2019.